Darbuotojų sauga ir sveikata

Bendrovė, siekdama sukurti saugią ir sveiką darbo aplinką, darbuotojų saugai teikia didelę reikšmę. Bendrovėje ypač daug dėmesio skiriama darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrai darbo vietose kelti, pačių darbuotojų atsakomybei didinti. Ypač didelis dėmesys skiriamas prevencinėms priemonėms. Pavojingus darbus atliekantys darbuotojai privalo išklausyti specialius mokymus, vykdomas periodinis jų žinių tikrinimas. Saugiam ir našiam darbui užtikrinti Bendrovėje parengti darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų technologijos, įrenginių eksploatavimo bei kitos reikalingos instrukcijos. Darbuotojams nemokamai išduodamos reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, apsaugančios nuo darbo vietose egzistuojančių rizikos veiksnių. Darbuotojai, naudojantys asmenines apsaugos priemones, papildomai instruktuojami pagal asmeninių apsaugos priemonių naudojimo instrukcijas.

Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų sveikatos profilaktikai – skiriamos lėšos privalomajam sveikatos patikrinimui. Bendrovės darbuotojai skiepijami nuo erkinio encefalito ir gripo.

2019 m. Bendrovė savo lėšomis visus darbuotojus apdraudė sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimais.

Aplinkosauga

Aplinkos apsauga – viena iš prioritetinių Bendrovės socialinės atsakomybės veiklos sričių. Bendrovė nuolat vertina veiklos daromą poveikį aplinkai, taiko taršos prevencijos veiksmus, laikosi Bendrovės veiklai keliamų teisinių reikalavimų, racionaliai naudoja savo veiklai būtinus materialinius išteklius, taiko priemones jų sąnaudoms mažinti, ugdo darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir aplinkos apsaugą, bendradarbiauja ir keičiasi informacija aplinkos apsaugos klausimais su verslo partneriais, valstybės institucijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis bei įstaigomis, siekdama gerinti aplinkos būklę ir gyvenimo kokybę.

GTC kontroliuoja kuro, elektros energijos, vandens ir popieriaus naudojimą, utilizuoja atliekas. Siekiant efektyvinti dokumentų valdymo procesus bei kaštus, Bendrovėje įdiegta ir veikia elektroninė dokumentų valdymo sistema, kurioje visi dokumentai yra valdomi ir archyvuojami elektroniniu būdu.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė negavo kokių nors nuobaudų ar įspėjimų, susijusių su aplinkosaugos įstatymų ar kitų šios srities teisės aktų normų nesilaikymu.

Korupcijos ir kyšininkavimo prevencija

Bendrovė netoleruoja jokio pobūdžio korupcijos ar jos apraiškų ir siekia atviros konkurencijos, etiškų verslo sąlygų bei tinkamai užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą.

Bendrovė yra politiškai neutrali ir neteikia jokios finansinės paramos politinėms partijoms, grupėms ar politikams.

Bendrovėje yra įdiegti kontrolės mechanizmai, kurie yra skirti nustatyti, įvertinti ir stebėti galimus korupcijos rizikos veiksnius. Nuolat peržiūrima ir tobulinama vidaus kontrolės sistema.

Darbuotojas turi teisę, o Bendrovė sukuria jam galimybes, anonimiškai pranešti apie įtariamus kyšininkavimo ir korupcijos veiksmus ar bandymus juos atlikti, taip pat apie Bendrovės vidaus tvarkose ir Elgesio kodekse nustatytų reikalavimų pažeidimus.

Apie galimus korupcijos atvejus ar korupcijos apraiškas skatinama informuoti Bendrovėje veikiančiu pasitikėjimo telefonu +370 650 39971. Šiuo kontaktu gali naudotis visi Bendrovės darbuotojai.

Duomenų apsauga

Vertinant Bendrovėje atliktus veiksmus, susijusius su duomenų teisinės apsaugos reikalavimais, vertėtų pastebėti, kad nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo (2018 m.) Bendrovėje buvo įgyvendintos planuotos teisinės, techninės ir organizacinės priemonės:

  • peržiūrėti ir adaptuoti esami bei parengti nauji Bendrovės vidaus teisės aktai, susiję su asmens duomenų apsaugos sritimi (pvz. Duomenų tvarkymo taisyklės, privatumo politikos ir kt.)
  • vykdoma prevencija ir kontrolė kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų dėl duomenų tvarkymo (tame tarpe dėl privalomos turėti dokumentacijos, vykdymo duomenų tvarkymo atitikties teisės aktams)
  • identifikuoti duomenų subjektai, gavėjai, tvarkytojai ir bendravaldytojai, su kuriais yra pasirašomi dokumentai (pvz. sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo asmeniui darbinantis)

Bendrovės darbuotojams yra vykdomi mokymai bei rengiama medžiaga, padedanti užtikrinti tinkamą duomenų tvarkymą (pvz. Atmintinė asmens duomenų tvarkymo klausimais). Nėra duomenų, apie Bendrovėje užfiksuotus asmens duomenų tvarkymo pažeidimus ar atvejus, kai duomenų subjektai būtų kreipęsi su prašymais ar pretenzijomis dėl jų teisių pažeidimų.

Žmogaus teisių apsauga

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, laikosi žmogaus teisių apsaugos principų, užtikrina, kad nebūtų žmogaus teisių pažeidimų. Bendrovė yra už sąžiningą bei skaidrią darbo užmokesčio politiką, laikosi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę reglamentuojančių įstatymų, gerbia darbuotojų teisę į poilsį ir netoleruoja bet kokios rūšies priekabiavimo ar smurto. Bendrovė pasisako prieš bet kokią diskriminaciją ir priverstinį darbą.

2019 m. Bendrovėje nebuvo užfiksuotas nei vienas žmogaus teisių pažeidimo atvejis ar su tuo susijęs nusiskundimas. Sieksime ir toliau užtikrinti žmogaus teisių apsaugą Bendrovėje.

Iniciatyvos

GTC darbuotojai dalyvavo profesinei geležinkelininko dienai skirtoje LG vasaros šventėje, kurios metu buvo apdovanoti Metų darbuotojai ir Metų komanda.

Siekiant susipažinti su geležinkelio srityje taikomomis inovacijomis bei naujausiomis technologijomis, GTC specialistai dalyvavo Gdanske (Lenkija) vyksiančioje tarptautinėje geležinkelio pramonės parodoje Trako 2019. Tai didžiausia ir prestižiškiausia geležinkelio pramonės paroda Lenkijos Respublikoje bei viena iš didžiausių tokio tipo parodų Centrinėje ir Rytų Europoje. Parodoje demonstruota vietos ir užsienio šalių gamintojų produkcija ir paslaugos: geležinkelio kelio tiesimo bei remonto paslaugos , geležinkelių kelio remonto riedmenys, lokomotyvai, miesto transporto priemonės, metro ir tramvajų, traukinių eismo valdymo sistemos, IT programinės i techninės įrangos, kabeliai ir kabelių įranga, apsaugos sistemos kurios skirtos geležinkelio pramonėms.

Skaidrumas

Visi Bendrovės pirkimuose dalyvaujantys, taip pat jiems tiesioginę ar netiesioginę įtaką galintys daryti asmenys yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.

Bendrovė viešina informaciją apie veiklos rezultatus Įstatymo nustatyta tvarka.

Bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis

Bendrovė bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir sudaro sąlygas universitetų bei kolegijų studentams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Priimami praktikai studentai yra tiek atvykstantys pagal mokymo įstaigų numatytas praktikos programas, tiek pageidaujantys atlikti savanorišką praktiką.

2018 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetais. Aukštojo mokslo įstaigos ir „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės atstovai parašais patvirtino susitarimus dėl bendradarbiavimo rengiant specialistus, tobulinant studijų programas, įsitraukiant į studijų procesą, priimat studentus atlikti praktiką, siūlant tyrimų ir baigiamųjų darbų temas. Abi šalys susitarė skirti didelį dėmesį moksliniams tyrimams, specialistų kvalifikacijos kėlimui, keistis informacija apie vykdomas veiklas, diegiamas pažangias technologijas, techninius sprendimus ir kt.

2019 m. kovo mėn. UAB Geležinkelio tiesimo centras, kartu su AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ dalyvavo didžiausioje Baltijos šalyse studentų, absolventų ir įmonių atstovų kontaktų mugėje VGTU Karjeros dienos 2019.

Edukacija

GTC geranoriškai ir nemokamai priima ekskursijas į Bendrovę. Įmonės specialistai geba įdomiai ir šiuolaikiškai pristatyti organizaciją bei joje vykdomą veiklą tiek moksleiviams, tiek studentams. Ekskursijos metu lankytojai turi unikalią galimybę pamatyti specialiųjų riedmenų bei mechanizmų, naudojamų geležinkelio infrastruktūros statybos procese, bazę, susipažinti su geležinkelio infrastruktūros statybos ir remonto procesais.