Kertinės atlygio politikos nuostatos

LTG įmonių grupėje taikomos Atlygio politikos tikslas – ilgalaikiai, su darbuotojų gerove susiję sprendimai, padedantys užtikrinti LTG grupės strateginių krypčių įgyvendinimą:
• siūlyti konkurencingą atlygio paketą pritraukiant ir išlaikant reikiamos kompetencijos darbuotojus;
• užtikrinti lygias galimybes ir nediskriminavimą apibendrinant darbuotojų veiklą ir skiriant atlygį;
• užtikrinti vidinio teisingumo principą, atlyginant už panašų darbą;
• didinti įsitraukimą;
• skatinti darbuotojus tobulėti ir kelti kompetenciją;
• puoselėti skaidrumo ir atsakingos valdysenos principus;
• prisidėti prie efektyvaus personalo kaštų valdymo ir kurti vertę akcininkui.
Įgyvendinant šiuos tikslus, LTG įmonių grupėje suformuotas visų pozicijų žemėlapis ir įtvirtinti vienodi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus:
• pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;
• vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;
• darbuotojų metinės veiklos apibendrinimas, į kurį įtraukti visi bendrovės darbuotojai.
Šiais žingsniais užtikrinamas sprendimų, susijusių su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, skaidrumas, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.
Visos atlygio dedamosios, atlygio valdymo principai ir sprendimų priėmimo matrica, taikomi LTG įmonių grupėje, pateikiami Atlygio politikoje.
Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis sudarytas iš darbo sutartyje nustatyto bazinio darbo užmokesčio ir paskatinimo už metinės veiklos rezultatus. Šis paskatinimas yra susietas su valdybos patvirtintų LTG grupės metinių tikslų pasiekimu (60 proc.), Bendrovės metinių tikslų pasiekimu (30 proc.) ir vadovavimo komandai bei asmeninių tikslų pasiekimu (10 proc.) . Kiekvienais metais bendrovės valdyba patvirtina metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir paskatinimo už metinės veiklos rezultatus dydį. Maksimali paskatinimo už metinės veiklos rezultatus galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio.
Atlygio nustatymo principai bendrovėje yra skaidrūs, vienodai taikomi visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų lyties ar tam tikrų individualaus identiteto aspektų.
Darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) duomenys yra skelbiami viešai, pateikiami pagal atskiras pareigybių grupės ir atnaujinami kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus. Atskirai yra pateikiamas ir apskaičiuotas vyrų bei moterų VDU bei šių dydžių palyginimas.

Daugiau informacijos apie atlygio politiką rasite čia

Įmonės metiniai tikslai, už kurių pasiekimą skirtas paskatinimas už metinius veiklos rezultatus įmonės generaliniam direktoriui


Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

Atskleidžiant darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) duomenis, yra pateikiamas ir atskirose pareigybių grupėse apskaičiuotas vyrų bei moterų VDU bei šių dydžių palyginimas.
Atlygio nustatymo principai bendrovėje yra skaidrūs bei vieningai taikomi visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų lyties ar tam tikrų individualaus identiteto aspektų.
Didžiausius faktinius skirtumus tarp moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio lemia moterų bei vyrų pasiskirstymas – daugiau vyrų nei moterų dirba ne tik bendrai geležinkelio industrijoje, bet ir daugelyje pareigybių grupių, ypač operatyvinės veiklos pareigybėse. Moterys dominuoja pareigybėse, susijusiose su palaikančiomis/administracinio pobūdžio funkcijomis, kurių atlygio lygis rinkoje yra sąlyginai mažesnis. Vyrai telkiasi pareigybėse, kurių veiklos sritis lemia konkurencingesnį atlygį rinkoje ar yra susijusios su ypatingo pobūdžio darbais – fiziniu krūviu, darbu lauko ar kitomis ypatingomis sąlygomis, kur rinkos atlygio lygis yra didesnis.

2022 m./2023 m. duomenys